Hästtandvård

Jag är specialintresserad av hästtandvård och tar emot hästar för munhåle- och tandundersökning, förebyggande och för utredning vid besvär.  Jag fortbildar mig löpande inom hästtandvård och har hittills genomgått två av tre delkurser inför specialisttitel inom hästtandvård genom SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), läs mer om detta här.

All mottagning för hästtandvårdspatienter sker på Stall Tullgarns Kungsgård, Vagnhärad. Jag har endast i undantagsfall möjlighet att göra hembesök.

Jag samarbetar bland annat med veterinär Gunilla Thyreen som även hon har utbildning inom hästtandvård – läs mer här.

Munhåleundersökning – så går det till

Jag börjar med att förhöra mig om hästens sjukdomshistoria – finns tidigare kända problem från munhåla/ tänder? Har hästen några sjukdomar eller skador? Pågående medicinering? Hur fungerar hästen i arbete? Finns tidigare journaler eller behandlingsprotokoll att se? – dessa vill jag gärna ha tillgång till innan undersökningen om möjligt, enklast är om du som djurägare rekvirerar tidigare dokumentation från aktuell veterinär/ klinik.

Själva undersökningen börjar med att jag skapar mig en helhetsbild av hästens allmänna hälsa, jag lyssnar på hästens hjärta och bedömer allmäntillstånd, hårlag och hull. I vissa fall kan denna undersökning leda till frågeställningar kring sådant som inte direkt rör munhålehälsan och mer omfattande utredning kan rekommenderas.  Sedan följer en yttre undersökning av skallen, muskulatur, käkleder m.m. Denna görs i det flesta fall innan lugnande ges, om hästen är mycket skygg eller har ont ges lugnande före den yttre undersökningen. Sedering (lugnande medel) ges vid de allra flesta munhåleundersökningar på häst för att kunna göra en så utförlig undersökning och behandling av hästens munhåla som möjligt, för både hästens, veterinärens och djurägarens säkerhet och inte minst för hästens välbefinnande, för att minska stress och eventuell smärta.

När hästen fått lugnande får den stå ifred en stund för att detta ska ge god effekt, därefter sätts munstege på och en översiktlig inspektion görs innan munnen sköljs ren med vatten och den mer ingående inre undersökningen påbörjas. I munhålan bedöms typ av bett (t ex över-, under-, normalbett), mjukdelar (slemhinnor, tandkött, tunga osv) och tänder. Tänderna räknas och inspekteras med hjälp av spegel och sond. Bettyp, eventuella avvikelser och fynd/ skador noteras i en tandvårdsjournal. Därefter åtgärdas sådant som kräver åtgärd, t ex rensning av foderinpackningar, slipning av vassa emaljåsar, korrigering av hakar, avlägsnande av vargtänder m.m. Råd om eftervård, vidare åtgärder och uppföljning meddelas muntligt och skriftligt via email.

Om hästen uppvisar betselrelaterade skador i munnen vill jag gärna se de bett och huvudlag som används så att vi gemensamt kan titta på tillpassning av dessa. Medtag alltid aktuell utrustning till undersökningen.

Den sedering som ges vid munhåleundersökning ger tävlingskarens i 4-6 dagar, ibland mer beroende på preparat. En häst som sederats ska efter undersökningen stå lugnt i sin box utan tillgång till mat tills den är helt vaken och stadig, i regel ca 2 timmar. Hästen ska inte motioneras efter undersökningen under resterande dagen som den varit sederad men kan när den är helt vaken få gå i hage.

Har vargtänder avlägsnats ska hästen vila från bett i två veckor men det går i de flesta fall bra att rida eller köra bettlöst.

Hästpasset ska finnas till hand vid besöket.

Vid vissa allvarligare problem kan det krävas flera besök eller remiss till djursjukhus för åtgärd. Vi har i vår region förmånen att ha flera tandspecialister att remittera till vid komplicerade fall, t ex UDS i Uppsala, Djurtandvårdskliniken i Söderköping och Mälaren Hästklinik i Sigtuna.

Förfrågningar & tidbokning

All tidbokning sker via email: tovesarkinen@hotmail.com eller via formuläret här på hemsidan.